Dec 10, 2010

८४ वे अखिल भारतिय मराठी साहित्य संमेलन ठाणे.


८४ वे अखिल भारतिय मराठी साहित्य संमेलन ठाणे येथे होणार आहे, तुम्ही त्याला हजर राहणार ना?

एक ठाणेकर या नात्याने मी तुम्हाला मराठी साहित्य संमेलनाचे आमंत्रण देतो.....

८४ वे अखिल भारतिय मराठी साहित्य संमेलनाला (ठाणे) यायचहं......

No comments:

Post a Comment