Jul 26, 2010

अस्वस्थ अश्वथामाअंतरिच्या जखमांना लपविले कितिदा

घाव तुझे ह्र्दयावर झेलले कितिदानकार तुझा मस्तकावर घेऊन, मी

ऊध्वस्त अश्वथामा भटकलो कितिदासंपला विश्वास जगण्यावर आता

नकारात होता रुकार वाटले कितिदाअवस्थेस माझ्या जबाबदार कोण??

पुसले अनेक प्रश्न मजला कितिदानाव तुझे ह्र्दयावर कोरले होते

ऒठांवर येऊ दिले नाहि कितिदाआयुष्यात पुन्हा वसंत अनुभवलाच नाही

अनेक श्रावण येऊन,बरसुन गेले कितिदाजगी सर्व दु:खी मीच आहे वाटले

’पर दु:ख शीतल’ ऎकले कितिदामाफ करुन विसरायचे म्हंटले, तरि

सुड घ्यावा असे वाटले कितिदाघराकडे तुझ्या वळणार नाही बोललो

पाऊले फिरुन तेथे परतति कितिदाह्र्दयात प्रेमांकुर नंतर फुललाच नाही

सुंदर चेहरे जरि पाहिले कितिदा
      -सौरभ सुधीर परांजपे (ठाणे)
© Copyrighted Literature / Any illegal usage will be treated as copyright violation under Indian Copyright Act 1957. All Rights Reserved.

No comments:

Post a Comment