Oct 7, 2010

चारोळ्या


चारोळ्या     चारोळ्या     चारोळ्या 
---------     ---------    -----------
सायंकाळी कातरवेळी पक्षी
अपुल्या घरटी पळती
पाउले माझीही सहजच
परतीच्या वाटेवर वळती.


हल्ली एकटा असलो की 
स्वत:लाच प्रश्न विचारतो
खोचक, बोचरे, अवघड
पण उत्तरे देण्याचे टाळतो.
मी असा कोणता
केला होता गुन्हा
शिक्षा ज्याची मला
मिळते पुन्हा पुन्हा.
तुझ्या आठवांचे 
तुषार फुलले,
ह्रुदयात खोलवर
काहीरी हलले.

तुझ्यापासुन दूरजाण्यापूर्वी
मला एकच करायचाय
तुला डोळेभरुन पाहताना
ह्रुदयात साठवायचाय.
माझ काय अस मोठ
मागण होत,
जगू द्या, एवढच
गा-हाण होत. 
No comments:

Post a Comment