Sep 17, 2010

प्रेम कधी करु नयेप्रेम कधी करु नये
कुणासाठी झुरु नये
कुणा उरी ठेऊ नये
ह्र्दय कुणा देऊ नये
प्रेम कधी करु नये

स्मृति कुणाची जपू नये
कुणा जीव लावू नये
कुणासाठी रडू नये
जीवा त्रास देऊ नये
प्रेम कधी करु नये

ह्र्दयी कुणा माळू नये
कुणा नेत्री ठेवू नये
अश्रू उगा गाळू नये
कुणासाठी मरु नये
प्रेम कधी करु नये

कुणा उगा स्मरु नये
कुणासाठी जागू नये
उगा स्वप्ने पाहू नये
मनी कुणा ठेऊ नये
प्रेम कधी करु नये


No comments:

Post a Comment